FAMÍLIES

COM TREBALLAM AMB ELS VOSTRES FILLS

Avui en dia parlam del concepte de Socioconstructivisme, ja que l’aprenentatge es veu influït pel context en el qual ens situam i es construeix activament amb la relació amb els altres. No tot l’aprenentatge esdevé dins l’aula.

És un objectiu primordial a la nostra escola, el treball de les competències, els valors i les actituds que seran els fonaments per a l’hàbit de l’aprenentatge continu.

L’objectiu últim de l’aprenentatge és la capacitat d’aplicar el coneixement i les habilitats apreses a situacions diverses amb flexibilitat i creativitat.

Per assolir aquesta capacitat és necessari trobar un equilibri entre:

  • L’aprenentatge guiat. el docent pren les decisions més importants en quant a objectius, estratègies i avaluació, a més del feedback. En el nostre centre, aquest aprenentatge el duim a terme mitjançant el treball analític. El mestre/a planifica les propostes manipulatives per assolir determinats continguts de les àrees de llengües i matemàtiques del currículum. Per aquest motiu, existeixen al centre les comissions pedagògiques de llengües i de matemàtiques.

  • L’aprenentatge per l’acció: l’alumne té un paper molt més actiu en l’organització i planificació de la seva tasca. En el nostre centre, aquest tipus d’aprenentatge es cobreix amb el treball dels espais on les propostes són obertes i ajuden a un aprenentatge autònom. La comissió pedagògica d’espais d'aprenentatge s’encarrega d’ajudar en la creació i funcionament dels espais a tot el centre, establint una continuïtat entre ells.

  • L’aprenentatge experiencial: no hi ha objectius predeterminats; el que s’aprèn és a partir de les motivacions, altres persones, descobriments, fets, etc. Aquest aprenentatge és desenvolupa, en el nostre centre, en els projectes de treball. La comissió pedagògica de projectes, vetlla per establir la línia de treball de projectes a tota l’escola.

A partir d'aquesta metodologia, a la nostra escola no usam llibres de text, sinó que es paga una aportació econòmica anual per alumne, pel material didàctic i fungible que sel's proporciona durant tot el curs

ÚS DELS CHROMEBOOKS I LES NOVES TECNOLOGIES AL NOSTRE CENTRE

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) han esdevingut en poc anys unes eines de transformació econòmica i social de primer ordre de tal manera que avui en dia és impensable el nostre món sense elles. Ara bé, la informació és la matèria primera a partir de la qual s’obté el coneixement, d’aquí que sigui necessari reflexionar sobre com fer que les TIC es converteixin en Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

A partir de 4t de primària implementam l'ús de Chromebooks amb els següents objectius:

  • Sistematitzar l'ús de les TIC com a eina habitual de treball en el procés d'ensenyament-aprenentatge, propiciant la utilització de forma activa per part dels alumnes.

  • Utilitzar les TIC com un mitjà d'intercanvi d'experiències i aprofitar els recursos de comunicació: xat, fòrums, llistes de distribució, correu, maneig d’aula virtual (CLASSROOM) etc.

  • Elaboració de materials didàctics propis a través d'aplicacions multimèdia, presentacions, etc.


Presentació Chromebooks famílies 2020-21