El Consell Escolar

Definició i competències del consell escolar

1. El consell escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.


Composició del consell escolar

1. El consell escolar dels centres amb nou o més unitats estarà compost pels membres següents:

a) El director del centre, que en serà el president.

b) El cap d’estudis.

c) Cinc mestres elegits pel claustre.

d) Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.

e) Un representant del personal d’administració i serveis.

f) Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre.

g) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu, però sense vot.


En el Curs 21-22 els Membres del Consell escolar són:

DIRECTORA- SALAS SALAS, CATALINA

CAP D’ESTUDIS - GARRIDO SALVÀ, LOURDES

SECRETARI - GUAL MAS, BERNARDI JOAN

REPR. AJUTAMENT- LASCOLAS ROSSELLÓ, MARIA FRANCISCA

APIMA - SANCHEZ CORTES, FERNANDO

MESTRES- BARCELO CALVIÑO, CATERINA

MESTRES-BARCELO CALVIÑO, JOAN

MESTRES- RIGO POMAR, DANIEL

MESTRES- MIRALLES MARTORELL, COLOMA

MESTRES- MERCÈ MAYANS

REPR PARES / MARES - TABERNER FERRER, JAIME

REPR PARES / MARES - SOUSA PLANISI, MARTA

REPR PARES / MARES - HERNÁNDEZ ALFARO, PATRICIA

REPR PARES / MARES - JUAN CORTÈS, RAFEL