El Consell Escolar 

Definició i competències del consell escolar

 1. El consell escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre. 


Composició del consell escolar 

1. El consell escolar dels centres amb nou o més unitats estarà compost pels membres següents: 

a) El director del centre, que en serà el president.

b) El cap d’estudis. 

c) Cinc mestres elegits pel claustre. 

d) Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes. 

e) Un representant del personal d’administració i serveis. 

f) Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre. 

g) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu, però sense vot.


La composició del Consell Escolar enguany és: