MATRÍCULA 23-24

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR PER MATRÍCULA

2 fotos de carnet.

➢Fotocòpia del llibre de família (si no està

presentat).

➢Fotocòpia del DNI o passaport de l'alumne, pare,

mare i/o tutor legal (si no està presentat).

➢Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne.

➢Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

➢En cas de separació dels pares:

○ Conveni regulador de divorci.

○ Sentència del jutjat sobre la guarda i custòdia

de l'alumne.